Shrimad Bhagwat Katha at Gota, Ahmedabad

Shrimad Bhagwat Katha at Gota, Ahmedabad

The upcoming Katha event is Shrimad Bhagwat Katha, with the esteemed Kathakar Param Pujya Shri Rajendra Prasad Shashtriji (Puranacharya), ‘Manasratna.’ This event will be organized from 2 to 6 November 2023 at Gota, near Vodafone Tower Road, Gota Bridge,...