Shri Shiv Mahapuran Katha, at Ghatlodia, Ahmedabad

Home Events Shri Shiv Mahapuran Katha, at Ghatlodia, Ahmedabad
Shri Shiv Mahapuran Katha, this event was organized on 20th to 29th August 2023 at Ghatlodia, Ahmedabad. Kathakar Param Pujya Shri Rajendra Prasad Shashtriji (Puranacharya) 'Manasratna'.