કેનેડા મુખ્ય હોદ્દેદારો

મુખ્ય કમિટી
ક્રમ. નામ હોદ્દો
1 રજનીકાંત પટેલ કો-ઓર્ડિનેટર
2 મહેન્દ્ર પટેલ અધ્યક્ષ
3 ગોવિંદભાઈ પટેલ કો-ચેરમેન
4 જશવંતકુમાર પટેલ કો-ચેરમેન
5 માણેકલાલ પટેલ કો-ચેરમેન
યુથ કમિટી
ક્રમ. નામ હોદ્દો
1 સંજયભાઈ પટેલ અધ્યક્ષ
2 મુકુંદ પટેલ કો-ચેરમેન
3 નિક્ષાંતભાઈ પટેલ કો-ચેરમેન
4 કિશનભાઈ પટેલ કો-ચેરમેન
5 રોનકભાઈ પટેલ કો-ચેરમેન
મહિલા કમિટી
ક્રમ. નામ હોદ્દો
1 રમીલાબેન આર. પટેલ ચેરપર્સન