દાન (વિદેશ મુદ્રા)
Home દાન (વિદેશ મુદ્રા)
  • ઈન્ડો-યુએસ ફાઉન્ડેશન,અમેરિકા તરફથી કુલ ૪૧૯,૩૩૩ યુ.એસ. ડોલર દાન વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનને (FCRA અંતર્ગત ) આજ દિન સુધી આપવામાં આવેલ છે.
  • ઈન્ડો-યુએસ ફાઉન્ડેશન,અમેરિકા થી કુલ ૪૧૮,૫૭૮ યુ.એસ. ડોલર દાન વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનને (FCRA અંતર્ગત ) તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ મળેલ છે.
દૈનિક અપડેટ્સ મેળવો