સંગઠન સમિતિ

VUF કેન્દ્રીય સંગઠન કમિટી
ક્રમ. નામ ચેરમેન
1 શ્રી ડી. એન. ગોલ ચેરમેન
VUF કેન્દ્રીય સંગઠન કમિટી – મહિલા
ક્રમ ચેરપર્સનનું નામ હોદ્દો
1 ડૉ. રૂપલબેન અશોકકુમાર પટેલ ચેરપર્સન