કાયમી ટ્રસ્ટી મંડળ

Vishv Umiya Foundation – Kayami Trustee Mandal
Sr. No Trustee Catrgory Name Designation City
1 પ્લેટીનમ આર. પી. પટેલ પ્રમુખશ્રી અમદાવાદ
2 ગોલ્ડન ભામાશા પ્રહલાદભાઈ અંબાલાલ પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી અમદાવાદ
3 ભામાશા દિપકભાઈ મણીલાલ પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી અમદાવાદ
4 સિલ્વર ડી. એન. ગોલ ઉપપ્રમુખશ્રી અમદાવાદ
5 પ્લેટીનમ વાડીભાઈ પીતામ્બરદાસ પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી અમદાવાદ
6 લક્ષ્મી દાતા નવિનભાઈ એમ. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી મુંબઈ
7 પ્લેટીનમ વી. પી. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી યુ.એસ.એ.
8 ડાયમંડ રૂપેશભાઈ ભોળીદાસ પટેલ મહામંત્રીશ્રી કલોલ
9 ગોલ્ડન ભામાશા કાંતિભાઈ નારાયણદાસ પટેલ ખજાનચીશ્રી અમદાવાદ
10 પ્લેટીનમ “દામોદરભાઈ ભીમજીભાઈ પટેલ
દેવજીભાઈ રામજીભાઈ પટેલ”
મંત્રીશ્રી સુરત
11 પ્લેટીનમ ત્રંબકભાઈ શિવાભાઈ ફેફર મંત્રીશ્રી મોરબી
12 કુબેર સી. કે. પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
13 ગોલ્ડન ભામાશા બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ (બીજેપી) સભ્યશ્રી અમદાવાદ
14 ડાયમંડ બાબુભાઈ નાથાલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
15 ગોલ્ડન મગનભાઈ હંસરાજભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
16 સિલ્વર રમેશભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
17 સિલ્વર જેરામભાઈ ગોવિંદભાઈ વાંસજાળિયા સભ્યશ્રી રાજકોટ
18 સિલ્વર આનંદભાઈ અનિલભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
19 ડાયમંડ નિતીનભાઈ રામચંદ્રભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
20 લક્ષ્મી દાતા અજીતભાઈ એન. પટેલ સભ્યશ્રી મુંબઈ
21 ભામાશા દર્શનભાઈ નારણભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
22 ભામાશા નરેન્દ્રકુમાર કાંતિલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
23 ભામાશા જયેશભાઈ કાંતિલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
24 ભામાશા રાજેશભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી કલોલ
25 ભામાશા ત્રિકમભાઈ જમનાદાસ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
26 પ્લેટીનમ અરવિંદભાઈ ગાંડાલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
27 સિલ્વર ડૉ. પ્રભુદાસભાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
28 પ્લેટીનમ આર. એસ. પટેલ (CA) સભ્યશ્રી અમદાવાદ
29 ગોલ્ડ પ્લેટીનમ ઉદયભાઈ છબીલભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
30 ગોલ્ડન રસિકભાઈ એ. પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
31 સિલ્વર સાંકળચંદ છગનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
32 સિલ્વર સુરેશભાઈ મોહનલાલ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
33 પ્લેટીનમ રાજેન્દ્રકુમાર ખોડીદાસ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ
34 પ્લેટીનમ પ્રવિણભાઈ આત્મારામભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી અમદાવાદ