મુખ્ય હોદ્દેદારો

Office Barriers
Sr. No Name Designation
1 શ્રી આર. પી. પટેલ પ્રમુખશ્રી
2 શ્રી રૂપેશભાઈ બી. પટેલ મહામંત્રીશ્રી
3 શ્રી કાન્તીભાઈ એન. પટેલ ખજાનચીશ્રી
4 શ્રી પ્રહલાદભાઈ એ. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી
5 શ્રી દિપકભાઈ એમ. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી
6 શ્રી ડી. એન. ગોલ ઉપપ્રમુખશ્રી
7 શ્રી વાડીભાઈ પી. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી
8 શ્રી નવિનભાઈ એમ. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી
9 શ્રી વી. પી. પટેલ ઉપપ્રમુખશ્રી
10 શ્રી દામોદરભાઈ બી. ભાવાણી મંત્રીશ્રી
11 શ્રી ત્રંબકભાઈ એસ. ફેફર મંત્રીશ્રી