સામાજિક સેવાઓ

temple activities

મંદિર ની પ્રવૃતિઓ

UmaSwadam

ઉમા સ્વાદમ

Education Assistance

શિક્ષણ સહાય

Matrimony Assistance

લગ્ન વિષયક સહાય

City Member

શહેર ના સભ્ય

IELTS

IELTS

umachatra

ઉમાછત્ર

Youth Connect

યુવાઓ સાથે સંપર્ક

Help to Canada Students

કેનેડાના વિદ્યાર્થીઓને મદદ