સંભારણા

છબીઓ

ધ્વનિ

ચલચિત્ર

સમાચાર પત્રિકાઓ

તારીખ 02.08.19 થી 04.8.2019 સુધી ન્યુ જર્સી ખાતે મા ઉમિયાધામનો પ્રાણ પ્રિતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવેલ, જેમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના સંયોજકશ્રી આર.પી.પટેલ તથા ટિમ ઉપસ્થિત રહ્યા.

તારીખ 02.08.19 થી 04.8.2019 સુધી ન્યુ જર્સી ખાતે મા ઉમિયાધામનો પ્રાણ પ્રિતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવેલ, જેમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના સંયોજકશ્રી આર.પી.પટેલ તથા ટિમ ઉપસ્થિત રહ્યા.

તારીખ 02.08.19 થી 04.8.2019 સુધી ન્યુ જર્સી ખાતે મા ઉમિયાધામનો પ્રાણ પ્રિતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવેલ, જેમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના સંયોજકશ્રી આર.પી.પટેલ તથા ટિમ ઉપસ્થિત...

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ વિશ્વ ઉમિયાધામ – અમદાવાદ  દ્વારા જગત જનની મા ઉમિયાના દિવ્યરથનું શુભ પ્રસ્થાન પરિભ્રમણ

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ વિશ્વ ઉમિયાધામ – અમદાવાદ દ્વારા જગત જનની મા ઉમિયાના દિવ્યરથનું શુભ પ્રસ્થાન પરિભ્રમણ

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ વિશ્વ ઉમિયાધામ - અમદાવાદ દ્વારા જગત જનની મા ઉમિયાના દિવ્યરથનું શુભ પ્રસ્થાન પરિભ્રમણ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર  ઊંઝાથી કરવામાં...